foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Strony Organizacji

Związek Harcerstwa Polskiego ZHP

altNajwiększa polska organizacja harcerska, powstała w dniu 1 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka Związku.

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją non-profit, od 16 lutego 2004 roku zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. Ponadto przez wiele lat posiadał status stowarzyszenia wyższej użyteczności. Związek Harcerstwa Polskiego liczy 94 741 członków [31.12.2010].
altOrganizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją non-profit, od 20 kwietnia 2004 zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. Związek opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej odwołuje się do tradycji ideowej skautingu i polskiego harcerstwa, chce kontynuować zasady programowe, metodyczne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego lat 1918-1939 oraz twórczo rozwijać dorobek niezależnych środowisk harcerskich działających po 1945 w ZHP i poza nim. ZHR używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej. Lilijka harcerska będąca symbolem ZHR (tradycyjna lilijka przepasana w węźle biało-czerwoną szarfą) została zaprojektowana w 1989 przez hm. Małgorzatę Wojtkiewicz z Sopotu.

Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami.
altFederacja Skautingu Europejskiego – organizacja harcerska nawiązująca do skautingu katolickiego ojca Sevina, jezuity, oraz działalności instruktora harcerstwa przedwojennego hm. RP Stanisława Sedlaczka, działająca w Polsce. Od 1995 jest członkiem Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego.
 
 
 
 
Stowarzyszenie Harcerskie

altStowarzyszenie Harcerskie działa od 1996 roku, w Warszawie, Warce i Pułtusku. Naszym celem jest wychowanie młodego pokolenia tradycyjną metodą harcerską, opartą na wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, służbie bliźnim i Polsce.

Wierzymy w młodych, w siłę ich odwagi, wyobraźni i możliwości. Harcerki i harcerze mierzą się z wyzwaniami, wcześnie przyjmują odpowiedzialność za różne zadania, uczą się jak twórczo współpracować. Praca w gromadach i drużynach ma na celu kształtowanie charakterów, uczy zaradności i umiejętności podejmowania decyzji. Działalność Stowarzyszenia Harcerskiego jest naszym wkładem w budowę otwartego społeczeństwa obywatelskiego, świadomego własnej historii i tradycji, tworzonego przez pokolenie dumne ze swojego kraju, szanujące prawo i zasady demokracji. Chcemy utrzymać ideę harcerstwa jako ruchu, który skupia młodych, dążących do kształtowania otoczenia, do zmiany świata na lepsze – zgodnie z przesłaniem założyciela skautingu, Roberta Baden-Powella. Pamiętając o przeszłości, kształtujemy przyszłość. Otwartość światopoglądowa oznacza kształtowanie wzajemnego szacunku, umiejętności współdziałania mimo różnic. Idea braterstwa łączy nas bardzo silnie od początku istnienia naszej organizacji.
 
Harcerstwo to przede wszystkim niezapomniane przygody i dorastanie w gronie rówieśników i przyjaciół na całe życie. W Stowarzyszeniu Harcerskim zuchy, harcerki i harcerze tworzą 30 gromad i drużyn. Ich praca oparta jest o autorskie programy przygotowywane przez grupę 50 instruktorów – studentów i absolwentów kierunków społecznych, ścisłych i artystycznych.

Kształtowanie postaw, umiejętności i zainteresowań w połączeniu z rozwojem, aktywnością ruchową i kulturalną oraz kontaktem z przyrodą zapewniają organizowane przez nas w mieście i w terenie zbiórki, biwaki i wycieczki. Utrzymujemy kontakty ze skautami z Europy i jeździmy na obozy zagraniczne. Ważny jest dla nas aktywny i bezpieczny wypoczynek letni i zimowy oraz świadomie pełniona służba na rzecz społeczności lokalnej.

Z tłumu wyróżnia nas mundur i pogoda ducha. Aby do nas wstąpić trzeba mieć od 7 do 16 lat, wesołe usposobienie, otwartą głowę i chęć przeżycia przygody.

Royal Rangers Polska

altStowarzyszenie pod nazwą „Royal Rangers Polska”, zwane dalej RRP, jest ogólnopolską, chrześcijańską organizacją skautową (harcerską). RRP odwołuje się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa.

Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży, w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich.

RRP używa symboli i barw narodowych, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Ideały wychowawcze RRP określają: Złota Zasada, Przyrzeczenie i Prawo Royal Rangers. Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: "A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie." (Ewangelia Mateusza 7,12)

Przyrzeczenie Royal Rangers brzmi: "Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę."

Prawo Royal Rangers brzmi:

Royal Rangers jest:
1. Gotowy - psychicznie, fizycznie, duchowo.
2. Czysty - na ciele, w myślach i w mowie.
3. Uczciwy - nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie.
4. Dzielny - odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby.
5. Wierny - Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom.
6. Uprzejmy - miły, grzeczny, troskliwy.
7. Posłuszny - rodzicom, liderom, przełożonym.
8. Duchowy - modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.

RRP pracuje metodą skautową (harcerską), której podstawę stanowią system zastępowy oraz system stopni i sprawności.
 
(ze Statutu Royal Rangers Polska)
altOrganizacja powstała w 1989 r. skupiająca byłych żołnierzy Armii Krajowej. Wydaje miesięcznik Biuletyn Informacyjny AK. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zrzesza członków Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych podporządkowanych w czasie wojny legalnemu Rządowi RP na emigracji, które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski. Grupuje również członków organizacji, które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK, a także - jako członków nadzwyczajnych - osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie polskim.
altKomisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.

Instytut został powołany 19 stycznia 1999 na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu[2]. Siedziba IPN mieści się w Warszawie przy ul. Towarowej 28. Instytut posiada jedenaście oddziałów w miastach, które są siedzibami sądów apelacyjnych. W kolejnych siedmiu miastach utworzono delegatury oddziałów IPN.

Stowarzyszenie "Orlęta Armii Krajowej"  

altStowarzyszenie, OAK istnieje od roku 2000. W Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń wpis Ns-Rej.KRS 2247/01/438. Jednakże zanim grupie inicjatywnej udało się doprowadzić do finalizującej legalizacji trwał długi, bo prawie 10 letni mniej lub bardziej owocny etap stanu założycielskiego. Ten etap działania Orląt to bardzo umowne "istnienie" w ramach działania Komisji Problemowej ds. Edukacji Młodzieży przy Zarządzie Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach. W tym czasie wiele grup młodzieży przeleciało przez sito zajęć, wypadów survivalowych, obozów "military survival", szkoleń, selekcji i wszelkiego rodzaju akcji w tym również o charakterze ratowniczym dla potrzebujących doraźnej pomocy. Od samego początku w każdej sytuacji można było liczyć na zdecydowaną pomoc "ojca duchowego", za którego bez wątpienia uważany jest legendarny dowódca partyzancki, ostatni d-ca batalionu z 25 pp Armii Krajowej pułkownik Kazimierz Bończa-Załęski, który też wyznaczył pierwszego koordynatora dla Orląt. Był to w latach 1991-1996 kapitan Stefan Gieniek-Urbański   

Z początkiem roku 1997 płk Bończa jako Prezes ZO Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dokonuje zmian kadrowych. Kapitana Gieńka odchodzącego ze względów zdrowotnych zastępuje nowy koordynator zadań zleconych. Zostaje nim Andrzej Pomian-Karyś. Zaczyna się zupełnie odmienny żywot Orląt. Przyjęte zostają inne sprecyzowane kierunki działania. Wprowadzony zostaje jednolity system organizacyjny, regulaminy i przepisy ubiorcze. W kilka miesięcy później Pomian zostaje zatwierdzony przez Zebranie Prezesów Kół ŚZŻAK na Komendanta Orląt w okresie założycielskim. W tych coraz trudniejszych dla patriotycznej młodzieży czasach, rozpoczyna się etap legalizacji działalności. Pomian nie zaniedbując działań formalnych organizuje normalne życie młodzieży. Inicjowane są szkoleniowe wypady grup, wycieczki, uroczystości patriotyczne, obozy i zimowiska. Orlęta dalej jednak nie posiadają osobowości prawnej. Kilkakrotnie zawiązywane są komitety założycielskie i również czynione starania o legalizację w ramach struktur Związku. Te działania nie przynoszą oczekiwanego skutku. Zawiązuje się kolejna inicjatywa polegająca na odrębnej rejestracji Orląt jako struktury Stowarzyszenia Orląt Armii Krajowej. To ciało honorowo wsparł Bończa. Powołano Zarząd. Pierwszym prezesem została Małgorzata Lis a jej zastępcą Bogdan Białek. Nowy Zarząd uznał, iż funkcję głównego komendanta Orląt Armii Krajowej najwłaściwiej sprawował będzie Andrzej Pomian-Karyś. Kończy się etap prowizorycznych ruchów. Tracą ważność wydane do tej pory upoważnienia dla terenowych placówek. Czasy organizacyjnej "partyzantki" stają się przeszłością. Dobrze, że młodych ludzi trochę - dotrwało. BAWMY SIĘ DALEJ.

"Bogu i Polsce - na chwałę, a ludziom i sobie - na pożytek".
 

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Biuletyn "ODWET" nr 28

 
 

Nowości Filmowe

stat4u