foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Regulamin GRH ODWET

REGULAMIN
GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ
„ODWET - JĘDRUSIE”
 
(projekt)
 
§1. Postanowienia ogólne
 
1. Zadaniem G.R.H. „ODWET - JĘDRUSIE” jest propagowanie i promowanie „żywej” historii Oddziału „JĘDRUSIE”, Organizacji „ODWET” i Armii Krajowej, poprzez prezentację „oddziału partyzanckiego” w realiach II Wojny Światowej.
 
2. Grupa dla realizacji swych celów współpracuje ze Stowarzyszeniem Kombatantów Jędrusiów i Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, oraz z innymi Grupami Rekonstrukcji Historycznych. Działania Grupy prowadzone są „pro publico bono. Grupa może prowadzić działania edukacyjne na rzecz innych jednostek, organizacji harcerskich i skautowych, szkół i organizacji społecznych.
Grupa nie prowadzi działalności politycznej na rzecz jakiejkolwiek partii czy opcji politycznej.
 
3. Podstawowym założeniem działania Grupy jest tworzenie „oddziału” o wyglądzie, uzbrojeniu i wyposażeniu partyzantów Armii Krajowej z lat 1939-1945 z naciskiem na oddziały leśne biorące udział w Akcji „Burza” w 1944 roku.
 
4. Działalność członków Grupy polega przede wszystkim na uczestnictwie w rekonstrukcjach historycznych i uroczystościach patriotycznych, zbieraniu wszelkich informacji i pamiątek związanych z historią Oddziału Partyzanckiego „JĘDRUSIE" i Organizacji „ODWET”. Nieodłącznym elementem metodyki Grupy jest poznawanie historii i Tradycji Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.
 
5. Naczelnymi zasadami, wedle których działa Grupa jest koleżeństwo, współpraca, wzajemna życzliwość i wsparcie.
 
6. Działalność każdego członka na rzecz Grupy jest dobrowolna, bezinteresowna i nieodpłatna.
 
7. Koszty związane z działaniami Grupy pokrywane są ze składek członkowskich ustalanych corocznie na Zgromadzeniu Ogólnym i ewidencjonowane zgodnie z przepisami.
 
8. Zajęcia metodyczne Grupy odbywają się wg potrzeb z obowiązkowym jednym spotkaniem w miesiącu kalendarzowym.
 
9. Odznaką Grupy jest znak „Odwetu”
 
10. W zajęciach i rekonstrukcjach mogą brać udział Osoby spoza Grupy zaproszone przez Zarząd wg potrzeb.
 
 
§ 2. Członkowie
 
1. Członkiem zwyczajnym Grupy może zostać osoba fizyczna , pełnoletnia, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Obowiązki członka grupy:
a. aktywne uczestnictwo w działaniach Grupy,
b. dbanie o dobre imię Grupy,
c. przestrzeganie niniejszego regulaminu,
d. samodzielne poszerzanie swojej wiedzy na temat historii i tradycji oręża polskiego i samodoskonalenie umiejętności, które podnoszą kwalifikacje członka grupy,
e. regularne opłacanie składek członkowskich,
f. uczestnictwo w co najmniej dwóch rekonstrukcjach-inscenizacjach w ciągu roku kalendarzowego,
g. uczestnictwo w 3/4 zajęć, w których bierze udział Grupa,
h. wykonywanie poleceń przełożonych,
i. bezwzględne wykonywanie poleceń innych przełożonych mianowanych w czasie trwania imprezy rekonstrukcyjnej, a nie będących członkami grupy (organizator imprezy, dowódca innej grupy),
j. dbałość o wygląd osobisty zarówno podczas trwania imprez, jak i poza nimi,
k. dbałość o sprzęt własny jak i powierzony,
l. zwracanie uwagi na odpowiednie zachowanie się innych członków grupy,
m. zwrócenie powierzonego sprzętu w stanie dobrym, w chwili wystąpienia z grupy,
n. posiadania:
- pseudonimu (zalecane pseudonimu historycznie powiązane z O.P. JĘDRUSIE, w przypadku wybrania pseudonimu Osoby żyjącej wymagana jest pisemna zgoda tej Osoby na wykorzystanie pseudonimu).
- ubrania cywilnego stylizowanego na lata 40-te XX w.
- dowolnych, zaakceptowanych przez Zarząd Grupy elementów umundurowania, wyposażenia, (polskiego, „zdobycznego” niemieckiego, zrzutowego brytyjskiego i amerykańskiego).
- posiadania repliki ASG, AEG, broni zgodnej z okresem II Wojny Światowej, (wymaga akceptacji Zarządu Grupy).
 
Wszyscy, którzy są zainteresowani działaniem w ramach G.R.H. ”ODWET”, mogą liczyć na pomoc i współpracę pozostałych członków grupy, przy kompletowaniu umundurowania i wyposażenia.
 
3. Członkostwo w Grupie dzieli się na 2 etapy:
a. Kandydat – Okres kandydacki trwa od momentu wstąpienia  do uzyskania wymaganego przez Zarząd Grupy wyposażenia i wiedzy. Kandydat nie jest pełnoprawnym członkiem Grupy, ma prawo wyrażać swoją opinię i zgłaszać wnioski na forum Grupy, jednak jego prawo do głosowania nad sprawami dotyczącymi grupy jest ograniczone (może je przyznać uznaniowo Dowódca Grupy).
Kandydat ma prawo brać udział w ćwiczeniach, rekonstrukcjach oraz innych przedsięwzięciach, w których uczestniczy Grupa jeśli Dowódca stwierdzi iż jest odpowiednio przygotowany. W tym okresie kandydat ma czas i obowiązek zgromadzić wyposażenie. Okres kandydacki nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie starania Kandydata zostaną ocenione negatywnie, nie zostaje przyjęty w skład G.R.H. „ODWET”. W tym wypadku może ponownie przystąpić do Grupy jako Kandydat po upływie 6 miesięcy.
b. pełnoprawny Członek Grupy – członek, który zgromadził kompletne wyposażenie mundurowe oraz w okresie kandydackim wziął udział przynajmniej 75% ćwiczeń i 2 rekonstrukcjach historycznych i otrzymał pozytywną opinię Zarządu Grupy.
c. Konsultant – pełnoprawny Członek Grupy, którego zadaniem jest nadzorowanie spraw historycznych i merytorycznych. Status Konsultanta nadaje Zarząd Grupy. Konsultant może być zwolniony z niektórych obowiązków Członka Grupy.
 
4. Grupę można opuścić w każdym momencie na własny wniosek.
 
5. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Grupy. Do wykluczenia członka może dojść w następujących sytuacjach:
a. nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu,
b. brak udziału członka w działaniach Grupy przez okres 6 miesięcy,
c. poważne naruszenie przez Członka powszechnie obowiązującego Prawa. 
d. nieopłacenie 6 miesięcznych składek członkowskich.
e. naruszenie zasad bezpieczeństwa
f. Członek Grupy ma prawo do złożenia wyjaśnień i wnioskowania o odstąpienie od wykluczenia, oraz o udzielenie urlopu z przyczyn osobistych, nie dłuższego jednak niż okres 6 miesięcy.
 
§ 3. Władze
 
1. W Grupie działają następujące organy:
a. Zgromadzenie Ogólne Członków,
b. Zarząd Grupy,
c. Dowódca Grupy.
 
2. Zgromadzenie Ogólne tworzą wszyscy pełnoprawni członkowie Grupy. Decyzje te są podejmowane w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej ilości głosów, głos Dowódcy jest głosem decydującym).
 
3. W skład Zarządu wchodzi dowódca Grupy oraz dwóch pełnoprawnych członków Grupy wybieranych w głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne Członków.
 
4. Dowódca i Zarząd reprezentują Grupę wobec Instytucji, oraz podejmują samodzielnie decyzje w zakresie spraw nie przekraczających zwykłego zarządu.
 
5. Dowódca Grupy jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne 
Do jego uprawnień i obowiązków należy w szczególności:
a. wyznaczanie kierunków działania Grupy,
b. dbanie o odpowiedni poziom wyszkolenia, wiedzy i wyglądu członków,
c. prowadzenie zajęć metodycznych i dowodzenie podczas rekonstrukcji,
d. decydujący głos w ważnych sprawach Grupy (wykluczenie z Grupy, nagrody, kary itp.).
 
6. Dowódca Grupy może powierzyć określone zadania wybranym członkom Grupy.
 
7. Dowódca Grupy może wyznaczyć swojego zastępcę spośród pełnoprawnych członków Grupy.
 
§ 4. Zachowanie w czasie imprez publicznych
 
1. W każdej sytuacji należy zachowywać powagę munduru i należycie zachowywać się w miejscach publicznych, w czasie uroczystości, imprez, itp.
 
2. Członkowie Grupy nie powinni publicznie wygłaszać krytycznych uwag i opinii na temat Rekonstruktorów z innych Grup. Pamiętają, że G.R.H. są związane pasją utrwalania historii i nie stanowią konkurencji dla działania Grupy. Zaleca się „zdrową” rywalizację i wymianę doświadczeń.
 
3. W czasie rozmów na forum publicznym członkowie Grupy powinni wypowiadać się w sposób zwięzły, jasny i rzeczowy.
 
4. Należy cały czas mieć na uwadze swój wygląd – starannie nosić mundur i oporządzenie, dbać o jego czystość oraz dążyć do jak najdokładniejszego odwzorowania realiów historycznych.
 
5. Starać się zachować dyscyplinę na wzór żołnierski, unikać niesubordynacji. Natychmiast i bez zbędnej dyskusji należy wykonywać polecenia i komendy Dowódcy Grupy.
 
6. Podczas rekonstrukcji historycznych zabronione jest publiczne używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń niezgodnych z epoką i realiami rekonstrukcji.
 
7. Członkowie Grupy mogą brać udział w grach taktycznych ASG organizowanych przez inne organizacje, stosując obowiązujące w takim wypadku odpowiednie przepisy i zwyczaje, np. Prawo ASG.
 
 
§ 5. Zachowanie i wygląd osobisty
 
1. Należy dążyć do historycznej dokładności i autentyczności z realiami odtwarzanej epoki w ramach Grupy pod względem umundurowania i ekwipunku. Należy unikać posiadania w miejscu widocznym przedmiotów niezgodnych z odtwarzana epoką oraz zachowań nieodpowiednich dla epoki rekonstrukcji. Współczesne części zewnętrznej garderoby należy całkowicie usunąć. Fryzura powinna być schludna i zgodna z tą, noszoną w pierwszej połowie XX wieku.
 
2. Podczas rekonstrukcji z udziałem Rekonstruktorów przedstawiających żołnierzy państw nieprzyjacielskich należy postępować w sposób zgodny z zasadami Konwencji Genewskiej i obyczaju żołnierskiego. Zabrania się przedstawiania jakiegokolwiek przejawu brutalności. Oznaki politycznych systemów totalitarnych na umundurowaniu ogranicza się do niezbędnego minimum, w sposób informacyjny, zgodny z wizerunkiem historycznym. Zabrania się afiszowania z tego typu insygniami, oznakami, gestami w trakcie zajęć metodycznych i w miejscach publicznych, dopuszcza się je jedynie podczas zorganizowanej rekonstrukcji wg wymagań scenariusza.
 
§ 6. Bezpieczeństwo zajęć
 
1. Nadrzędnym wymaganiem wszelkich zajęć grupy jest bezpieczeństwo Członków Grupy i osób postronnych, oraz nie zakłócanie porządku publicznego.
 
2. Podczas zajęć metodycznych z wykorzystaniem replik broni obowiązują zasady tożsame z obsługą broni bojowej.
- zakaz samowolnego brania do ręki i obsługi broni i repliki broni.
- zakaz posiadania jakiejkolwiek amunicji (kulki 6mm BB, śrutu do broni pneumatycznej, sprawnej amunicji hukowej, obezwładniającej, bojowej, oraz środków pirotechnicznych). Dopuszcza się stosowanie amunicji dezaktywowanej, („deko”).
- zakaz przemieszczania się w miejscach publicznych z widocznymi replikami broni, poza uzgodnionym czasem i miejscem oficjalnego występowania Grupy (rekonstrukcje i wystąpienia publiczne w szyku zwartym)
- podczas rekonstrukcji z użyciem broni hukowej, środków pirotechnicznych obowiązuje BEZWZGLĘDNE posłuszeństwo poleceniom Dowódcy Grupy i Osoby prowadzącej rekonstrukcję. Nieprzestrzeganie powyższego skutkuje niezwłocznym, dyscyplinarnym wydaleniem ze składu Grupy, niezależnie od innych wynikających z przepisów Prawa konsekwencji cywilnych i karnych.
- wszelkiego rodzaju repliki broni i broń hukowa są w dyspozycji Grupy na podstawie przepisów Prawa, a w szczególności „Ustawy o broni i amunicji”.
 
3. Jeśli zaistnieje potrzeba posiadania broni na którą wymagane jest pozwolenie, Członek grupy występuje o nie indywidualnie do Komendy Wojewódzkiej Policji, Wydział Postępowań Administracyjnych w Łodzi z wnioskiem o wydanie pozwolenia, uzasadniając potrzebę jej posiadania przynależnością do Grupy Rekonstrukcji Historycznej. Jedyną taką bronią może być broń hukowa o kalibrze powyżej 6 mm lub broń gazowa z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie amunicji hukowej. 
 
§ 7. Nagrody i wyróżnienia
 
1. Członek G.R.H. który odbędzie roczny staż w Grupie oraz będzie się wyróżniał podczas imprez rekonstrukcyjnych, a także w codziennej pracy na rzecz Grupy, może zostać nagrodzony odznaką pamiątkową, nagrodą rzeczową ufundowaną przez Grupę, oraz nadaniem repliki broni, będącej w dyspozycji Grupy do osobistego użytkowania.
 
2. Członek G.R.H., który posiądzie wymagane umiejętności i wiedzę z zakresu wiedzy historycznej, a także specyfiki odtwarzanego oddziału, może być nagrodzony, także w sposób, który Dowódca Grupy uzgodni z pozostałymi członkami, a nie ujęty we wcześniejszych postanowieniach.
 
§ 8. Dyscyplina
 
1. Każdy Członek G.R.H. jest zobowiązany do przestrzegania dyscypliny wynikającej z członkostwa w Grupie odtwarzającej oddział Armii Krajowej.
 
2. Za zachowanie dyscypliny w G.R.H. odpowiada Dowódca, a w przypadku jego nieobecności, zastępca bądź inny mianowany czasowo do pełnienia tej funkcji Członek Grupy.
 
3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Dowódca może wnioskować o ukaranie członka Grupy i w przypadku akceptacji przez większość członków wymierzenie kary adekwatnej do popełnionego przewinienia. 
 
4. Podstawowym warunkiem przyjęcia w skład pełnoprawnych członków Grupy jest przestrzeganie niniejszego regulaminu. Natomiast częste lub rażące łamanie jego postanowień może spowodować wydalenie członka z Grupy.
 
§ 9. Przepisy końcowe
 
1. Zapisy niniejszego Regulaminu mogą być zmienione przez Zgromadzenie Ogólne Grupy większością 2/3 głosów, w przypadku impasu w głosowaniu decydujący głos przypada Dowódcy Grupy.
 
2. Grupa posiada Witrynę internetową w domenie www.jedrusie.org.
3. Grupa wydaje w formie PDF i sporadycznie drukiem "Biuletyn Informacyjny "ODWET", na pdstawie porozumienia z Redaktorem Naczelnym Seniorem, płk dr Mieczysławem Korczakiem ps. Dentysta.
 
 
 

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Biuletyn "ODWET" nr 28

 
 

Nowości Filmowe

stat4u